คลังเก็บบล็อก

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
PDF
พิมพ์
อีเมล
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับสมบูรณ์
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา
 หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน 2551 วัดผลการเรียนรู้อย่างไร
 การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
 สรุปสาระสำคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
คู่มือพัฒนาหลักสูตรและการสอน
บัญชีรายชื่อสื่อการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2554
Advertisements